Contactează-ne (+40) 736 406 566

Politica de confidențialitate

In data de 25 mai 2018 s-a publicat Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (în continuare “Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe intreg teritoriul Uniunii Europene.

Societatea Sisteme de ventilatie HVAC SRL  in calitate de autor, proprietar, administrator al site-ului www.sistemehvac.ro  are calitatea de operator a datelor Dvs. cu caracter personal.

Această pagină web se adresează exclusiv utilizatorilor peste 18 ani .
În vederea respectării obligațiilor care ne revin, derivând din Regulament, și având în vedere că protecția datelor dvs reprezintă o preocupare majoră și constantă pentru noi, am elaborat prezentul document, care stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm la vizita dvs pe pagina noastră web, scopul și temeiul prelucrării, durata prelucrării, unde păstrăm și cui transmitem aceste date,  precum și drepturile pe care le aveți în calitatea dvs de persoana vizata, implementate special pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale Dvs. și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

In conformitate cu dispozițiile regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circupe care ni le furnizați despre Dvs.
Sisteme de ventilatie HVAC SRL  se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate de Dvs. prin intermediul site-ului  www.sistemehvac.ro, prin completarea formularelor de înregistrare și comandă, așa cum prevăd dispozițiile Regulamentului 2016/679/UE cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale.

I  DETALIERE:
DATE CU CARACTER PERSONAL, orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
PRELUCRARE” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

“OPERATOR” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
” IMPUTERNICIT” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
” sistem de evidență a datelor cu caracter personal înseamnă orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
destinatar” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent daca este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

Vă asigurăm că datele Dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, doar pentru îndeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunoștință.

În calitate de operator, prelucrează datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

II. Datele Dvs. cu caracter personal pe care le prelucram. Scopul. Temeiul. Durata 
Colectăm de la Dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web, pentru a putea onora comenzile Dvs. și pentru a vă putea oferi acces la produsele noastre și pentru a vă putea ține la curent cu serviciile și ofertele noastre (marketing direct), în măsura în care acest lucru este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului Dvs.

DATE CU CARACTER PERSONAL, pe care le prelucram:

  • Nume și prenume
  • Adresa de contact și adresa de livrare
  • Număr de telefon
  • Adresă de e-mail
  • IP
  • Date identificare firma: Nume companie, CUI, Nr. Reg. Com., Banca, Cont bancar

Colectarea datelor personale de către Sisteme de ventilatie HVAC SRL   se face prin trei modalități:
direct de la utilizator: in momentul transmiterii unei cereri catre Sisteme de ventilatie HVAC SRL  pentru a solicita o oferta.
din raportul de trafic al server-ului: în momentul vizitării site-ulu www.sistemehvac.ro , furnizați anumite informații despre Dvs., cum ar fi adresa dvs de IP, ora vizitei, locul de unde ați intrat, durata vizitei pe site. înregistrând aceste date.
prin intermediul cookie-urilor: când vizitați www.sistemehvac.ro  este posibil să vă fie trimis un cookie.

Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și vor fi pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrat.
Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal vă comunicăm în cele ce urmează modul în care prelucrăm datele tale, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin care prelucrăm datele tale.

A. Crearea unui cont
În momentul creării unui cont de utilizator pe site-ul nostrum www.sistemehvac.ro  , vă solicităm și colectăm numele, prenumele, adresa, nr. de telefon și adresa de email, IP.
Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare pentru a vă putea permite să accesați informatii despre oferta noastra si pentru a putea efectua o eventuala comandă, temeiul prelucrării fiind obligația contractuală. În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor Dvs. Compania Sisteme de Ventllatie HVAC nu va putea onora raspunsul la cererea Dvs de oferta.

Datele Dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga existență a contului creat, până în momentul ștergerii, însă nu mai mult de o perioadă de 3 ani de la data ultimei autentificări în cont sau ultimei comenzi. Te vom notifica înainte de a închide contul tău de client și a șterge toate datele asociate acestui cont de client. În măsura în care ulterior creării contului ați plasat o comandă datele Dvs. vor fi păstrate pe o perioadă de 3 ani de la data plasării ultimei comenzi acesta fiind termenul de prescripție.
Datele Dvs. prelucrate la momentul creării contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, vor fi divulgate niciunui terț și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

Datele Dvs. prelucrate la momentul creării contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.
Sisteme de Ventilatie HVAC  poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:
– realizării de rapoarte / analize;
– realizării de informări in scopuri proprii;
– publicării, promovării, ofertării serviciilor oferite de catre Sisteme de Ventilatie HVAC.

C. Newsletter – marketing direct 
Abonarea și dezabonarea la newsletter-ul nostrum este gratuită și voluntară și se face exclusiv în baza consimțământului Dvs. Newsletter-ul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra Bunurilor, Serviciilor, Promoțiilor, etc.

Pentru a asigura serviciile de marketing colectăm de la Dvs. adresa de e-mail, nr. de telefon, nume, prenume. Aceste date for fi folosite în mod exclusiv pentru a vă ține la curent cu privire la produsele, serviciile și ofertele noastre. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul tău, durata prelucrării fiind întreaga durată a existenței consimțământului.

Consimțământul poate fi retras oricând printr-un email trimis la adresa de mail office@sistemehavac.ro  sau prin accesarea link-ului de dezabonare din cuprinsul e-mailului primit de la noi și va avea drept consecință încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuată înainte de retragerea acestuia.
Datele tale nu vor fi transferate către niciun alt operator sau împuternicit și nu vor fi transmise către nicio țară terță și sau organizație internațională

III. Securitate datelor Dvs. cu caracter personal
Securitatea datelor Dvs. cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Te asigurăm de faptul că orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și prelucrate într-un mod are asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție a datelor.

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informaţiilor personale ale utilizatorilor nostri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline cât şi online. Toate informaţiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lacăt, poziţionat în partea de jos a ferestrei de browser Microsoft Internet Explorer.

Sisteme de Ventilatie HVAC  utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Serverul pe care site-ul https://sistemehvac.ro/ este găzduit este protejat de acces fizic și la distanță limitat, fiind instalate in incinte adecvate tehnic și din punct de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

IV. Drepturile Dvs. de persoana vizata
Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.
În ceea ce privește datele Dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor Dvs. cu caracter personal:
-dreptul de a avea acces la datele dvs:puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor Dvs.
dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
-dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor Dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul Dvs. și prelucrarea este una automată
-dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor Dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele Dvs. vor fi șterse.
-dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o simplă cerere adresată catre Sisteme de Ventilatie HVAC, în calitate de operator, la sediul nostru sau la adresa de email office@sistemehvac.ro.

În cazu în care considerati ca vi s-au fost încălcate drepturile, aveti posibilitatea să va adresati cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

V. Date de contact

Prezenta Politică se completează cu celelalte politici specifice ale Sisteme de ventilatie HVAC SRL : si Politica cookie pe care le poți accesa de pe site-ul nostru. Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată către utilizatori prin e-mail, astfel încât aceştia să fie permanent informaţi cu privire la informaţiile pe care le colectăm, cum le utilizăm şi în ce circumstanţe, dacă există, le facem publice. Utilizatorii vor putea să fie sau nu de acord cu utilizarea informaţiilor în alte scopuri. Vom utiliza informaţiile în concordanţă cu politica sub care au fost culese informaţiile.

Prezenta informar este la pagina destinata paginii noastre web și nu este valabilă pentru paginile web ale altor terți, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de către operatorii terț și nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere în legătură cu aceste pagini web.

Orice probleme legata de functionalitatea site-ului nostru, va fi remediate in cel mai scurt timp. Pentru orice alte întrebări legate de politica noastră de securitate a datelor, sau alte clarificari, va rugam sa ni le adresati. Vom raspunde in cel mai scurt timp solicitarilor Dvs.

Va multumim,

Echipa HVAC SYSTEMS

office@sistemehvac.ro

Partners
Partners
Partners
Partners